THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Tư vấn quảng bá tuyển sinh tại các Trường THPT tỉnh Phú Yên

Ngày 15/04/2021
Giờ 06:00
Đơn vị đăng ký Phòng Đào tạo Đại học
Nội dung đăng ký Tư vấn quảng bá tuyển sinh tại các Trường THPT tỉnh Phú Yên
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 3 ngày: 15/04->17/04