THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón Vụ trưởng Vụ TĐKT - Bộ GDĐT tại SBCR

Ngày 10/04/2021
Giờ 09:00
Đơn vị đăng ký Hội đồng Trường
Nội dung đăng ký Đón Vụ trưởng Vụ TĐKT - Bộ GDĐT tại SBCR
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường