THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa Vụ trưởng Vụ TĐKT - Bộ GDĐT đi SBCR

Ngày 11/04/2021
Giờ 06:00
Đơn vị đăng ký Hội đồng Trường
Nội dung đăng ký Đưa Vụ trưởng Vụ TĐKT - Bộ GDĐT đi SBCR
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường