THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa BT Khổng Trung Thắng đi họp ở Tỉnh

Ngày 08/06/2021
Giờ 07:45
Đơn vị đăng ký Phòng TC-HC
Nội dung đăng ký Đưa BT Khổng Trung Thắng đi họp ở Tỉnh
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường