THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa BT Khổng Trung Thắng đi họp ở Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày 02/06/2021
Giờ 09:00
Đơn vị đăng ký Văn phòng Đảng Ủy
Nội dung đăng ký Đưa BT Khổng Trung Thắng đi họp ở Tỉnh ủy Khánh Hòa
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường