THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa Lãnh đạo Trường đi dự Tọa đàm tại 06 Trần Hưng Đạo, Nha Trang

Ngày 04/06/2021
Giờ 07:45
Đơn vị đăng ký Văn phòng Đảng Ủy
Nội dung đăng ký Đưa Lãnh đạo Trường đi dự Tọa đàm tại 06 Trần Hưng Đạo, Nha Trang
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường