THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa GH, Phòng KHTC, TTPVTH đi họp tại Trung tâm phát triển quỹ đất Nha Trang

Ngày 10/06/2021
Giờ 13:45
Đơn vị đăng ký Trung tâm phục vụ trường học
Nội dung đăng ký Đưa GH, Phòng KHTC, TTPVTH đi họp tại Trung tâm phát triển quỹ đất Nha Trang
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng