THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón Đoàn đánh giá ngoài tại SBCR

Ngày 04/01/2022
Giờ 14:00
Đơn vị đăng ký Phòng Đảm bảo CL & KT
Nội dung đăng ký Đón Đoàn đánh giá ngoài tại SBCR
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng, Chiều - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường