THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón Đoàn đánh giá ngoài tại SBCR

Ngày 05/01/2022
Giờ 11:00
Đơn vị đăng ký Phòng Đảm bảo CL & KT
Nội dung đăng ký Đón Đoàn đánh giá ngoài tại SBCR
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường