THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa Đoàn đánh giá ngoài ra SBCR

Ngày 08/01/2022
Giờ 14:00
Đơn vị đăng ký Phòng Đảm bảo CL & KT
Nội dung đăng ký Đưa Đoàn đánh giá ngoài ra SBCR
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng, Chiều - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường