THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa, đón Đoàn đánh giá ngoài từ Khách sạn về Trường làm việc và ngược lại

Ngày 05/01/2022
Giờ 19:00
Đơn vị đăng ký Phòng Đảm bảo CL & KT
Nội dung đăng ký Đưa, đón Đoàn đánh giá ngoài từ Khách sạn về Trường làm việc và ngược lại
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 4 ngày: 05/01->08/01, Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 4 ngày: 05/01->08/01