THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa Lãnh đạo đi chúc Tết các DN

Ngày 11/01/2022
Giờ 08:00
Đơn vị đăng ký Trung tâm QHDN&HTSV
Nội dung đăng ký Đưa Lãnh đạo đi chúc Tết các DN
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường