THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa Thầy Cô Khoa Kinh tế tham gia thiện nguyện tại Trường THCS Tô Hạp, TT Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa

Ngày 15/01/2022
Giờ 00:00
Đơn vị đăng ký Khoa Kinh tế
Nội dung đăng ký Đưa Thầy Cô Khoa Kinh tế tham gia thiện nguyện tại Trường THCS Tô Hạp, TT Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân - 2 ngày: 15/01->16/01