THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón HT qua dự lễ khai giảng trường Thái Nguyên

Ngày 05/09/2022
Giờ 06:45
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đón HT qua dự lễ khai giảng trường Thái Nguyên
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng