THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón sân bay chuyên gia tiếng Anh (Linh)

Ngày 05/09/2022
Giờ 14:15
Đơn vị đăng ký P. HTQT
Nội dung đăng ký Đón sân bay chuyên gia tiếng Anh (Linh)
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng