THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa Tổ kiểm tra Đảng ủy đi Viện tàu thủy

Ngày 09/09/2022
Giờ 14:30
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa Tổ kiểm tra Đảng ủy đi Viện tàu thủy
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng