THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón sân bay đoàn Viettesol

Ngày 05/09/2022
Giờ 17:40
Đơn vị đăng ký P. HTQT
Nội dung đăng ký Đón sân bay đoàn Viettesol
Thời gian - Xe - Lái xe
Tối - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân