THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa HĐT đi Trại Cam Ranh, Viện tàu thủy

Ngày 09/09/2022
Giờ 08:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa HĐT đi Trại Cam Ranh, Viện tàu thủy
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân, Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân, Tối - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân