THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa lãnh đạo đi viếng đám tang ở Ninh Hòa

Ngày 05/09/2022
Giờ 16:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa lãnh đạo đi viếng đám tang ở Ninh Hòa
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng