THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón sân bay ông Trịnh Xuân Hiếu

Ngày 08/09/2022
Giờ 18:30
Đơn vị đăng ký Hội đồng trường
Nội dung đăng ký Đón sân bay ông Trịnh Xuân Hiếu
Thời gian - Xe - Lái xe
Tối - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng