THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đón ông Hiếu và ông Luân đến trường làm việc

Ngày 09/09/2022
Giờ 07:30
Đơn vị đăng ký Hội đồng trường
Nội dung đăng ký Đưa đón ông Hiếu và ông Luân đến trường làm việc
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 2 ngày: 09/09->10/09, Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 2 ngày: 09/09->10/09