THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa SV đi thực tế tại Đà Nẵng

Ngày 14/09/2022
Giờ 06:00
Đơn vị đăng ký Khoa KTTC
Nội dung đăng ký Đưa SV đi thực tế tại Đà Nẵng
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân - 4 ngày: 14/09->17/09, Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân - 4 ngày: 14/09->17/09, Tối - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân - 4 ngày: 14/09->17/09