THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đón khách Viện kỹ thuật Nhiệt đới

Ngày 12/09/2022
Giờ 09:00
Đơn vị đăng ký P. TC-NS
Nội dung đăng ký Đưa đón khách Viện kỹ thuật Nhiệt đới
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng