THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa PHT Hùng đi dự lễ khai giảng trường ĐH TTLL

Ngày 15/09/2022
Giờ 07:45
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa PHT Hùng đi dự lễ khai giảng trường ĐH TTLL
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường