THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón sân bay chuyêng gia Rod Ellis và thầy Nguyễn Hòa - BTC Hội thảo VIC

Ngày 15/09/2022
Giờ 18:35
Đơn vị đăng ký P. HTQT
Nội dung đăng ký Đón sân bay chuyêng gia Rod Ellis và thầy Nguyễn Hòa - BTC Hội thảo VIC
Thời gian - Xe - Lái xe
Tối - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng