THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón sân bay bà Vũ Thị Tú Anh - Vụ GDTX

Ngày 15/09/2022
Giờ 19:40
Đơn vị đăng ký P. HTQT
Nội dung đăng ký Đón sân bay bà Vũ Thị Tú Anh - Vụ GDTX
Thời gian - Xe - Lái xe
Tối - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường