THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón sân bay ông Phan Văn Hòa - BTC Hội thảo VIC

Ngày 16/09/2022
Giờ 08:15
Đơn vị đăng ký P. HTQT
Nội dung đăng ký Đón sân bay ông Phan Văn Hòa - BTC Hội thảo VIC
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường