THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón sân bay ông Nguyễn Anh Dũng - Vụ GDĐH

Ngày 16/09/2022
Giờ 19:40
Đơn vị đăng ký P. HTQT
Nội dung đăng ký Đón sân bay ông Nguyễn Anh Dũng - Vụ GDĐH
Thời gian - Xe - Lái xe
Tối - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường