THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sân bay bà Phạm Thị Kim Anh - Cục QLCL

Ngày 17/09/2022
Giờ 10:40
Đơn vị đăng ký P. HTQT
Nội dung đăng ký Đưa sân bay bà Phạm Thị Kim Anh - Cục QLCL
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường