THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sân bay ông Dũng, bà Tú Anh, bà Loan cục GDĐH và GDTX

Ngày 17/09/2022
Giờ 13:05
Đơn vị đăng ký P. HTQT
Nội dung đăng ký Đưa sân bay ông Dũng, bà Tú Anh, bà Loan cục GDĐH và GDTX
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng