THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sân bay chuyên gia Rod Ellis

Ngày 18/09/2022
Giờ 13:20
Đơn vị đăng ký P. HTQT
Nội dung đăng ký Đưa sân bay chuyên gia Rod Ellis
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng