THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sân bay BTC Hội thảo VIC

Ngày 18/09/2022
Giờ 17:00
Đơn vị đăng ký P. HTQT
Nội dung đăng ký Đưa sân bay BTC Hội thảo VIC
Thời gian - Xe - Lái xe
Tối - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân