THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sân bay đoàn công tác (HT Trung, PHT Nam, N.V. Minh, P.V. Cường, H.V. Hùng, Khánh Ngọc)

Ngày 19/09/2022
Giờ 10:40
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa sân bay đoàn công tác (HT Trung, PHT Nam, N.V. Minh, P.V. Cường, H.V. Hùng, Khánh Ngọc)
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân