THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón sân bay đoàn công tác (HT Trung, PHT Nam, Khánh Ngọc, N.V. Minh)

Ngày 25/09/2022
Giờ 14:20
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đón sân bay đoàn công tác (HT Trung, PHT Nam, Khánh Ngọc, N.V. Minh)
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân