THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa lãnh đạo trường đi viếng đám tang mẹ ông Vương Vĩnh Hiệp

Ngày 13/09/2022
Giờ 16:30
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa lãnh đạo trường đi viếng đám tang mẹ ông Vương Vĩnh Hiệp
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng