THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón Ban Đề án NN

Ngày 15/09/2022
Giờ 11:15
Đơn vị đăng ký P. KHTC
Nội dung đăng ký Đón Ban Đề án NN
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng