THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa PHT Hùng đi viếng đám tang mẹ ông VV Hiệp

Ngày 13/09/2022
Giờ 09:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa PHT Hùng đi viếng đám tang mẹ ông VV Hiệp
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường