THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón khách Bộ Nông-Lâm-TS Úc đến trường lv, đưa đi ăn trưa và đưa khách đi sân bay

Ngày 15/09/2022
Giờ 08:30
Đơn vị đăng ký P. HTQT
Nội dung đăng ký Đón khách Bộ Nông-Lâm-TS Úc đến trường lv, đưa đi ăn trưa và đưa khách đi sân bay
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường, Chiều - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường