THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón sân bay cô Hương và đoàn BTC HT VIC

Ngày 15/09/2022
Giờ 14:25
Đơn vị đăng ký P. HTQT
Nội dung đăng ký Đón sân bay cô Hương và đoàn BTC HT VIC
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng