THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa BGH đi dự Gala Dinner HT VIC ở Champa Island

Ngày 17/09/2022
Giờ 17:30
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa BGH đi dự Gala Dinner HT VIC ở Champa Island
Thời gian - Xe - Lái xe
Tối - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng