THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa ông Nguyễn Văn Cư - trưởng đoàn kiểm tra của Bộ đi sân bay

Ngày 28/09/2022
Giờ 11:30
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa ông Nguyễn Văn Cư - trưởng đoàn kiểm tra của Bộ đi sân bay
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường