THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đoàn công tác của PHT Q. Hùng đi sân bay

Ngày 30/09/2022
Giờ 06:50
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa đoàn công tác của PHT Q. Hùng đi sân bay
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường