THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sv K64 Khoa Đ-ĐT tham quan Thủy điện Đa Nhim - HOÃN

Ngày 26/11/2022
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký TT HTVL & KN
Nội dung đăng ký Đưa sv K64 Khoa Đ-ĐT tham quan Thủy điện Đa Nhim - HOÃN
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân, Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân, Tối - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân