THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sv K64 Khoa Đ-ĐT đi tham quan nhà máy thủy điện Đa Nhim - THUÊ XE

Ngày 12/11/2022
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký TT HTVL & KN
Nội dung đăng ký Đưa sv K64 Khoa Đ-ĐT đi tham quan nhà máy thủy điện Đa Nhim - THUÊ XE
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân, Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân, Tối - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân