THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sv lớp 61 ATTP tham quan học tập tại An Lộc Farm, Ninh Hòa - THUÊ XE

Ngày 06/11/2022
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký Khoa CNTP
Nội dung đăng ký Đưa sv lớp 61 ATTP tham quan học tập tại An Lộc Farm, Ninh Hòa - THUÊ XE
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân, Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân