THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sv lớp 61QTKS-CLC đi tham quan và phỏng vấn thực tập tại khu nghỉ dưỡng Amanoi - Ninh Thuận

Ngày 01/11/2022
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký Khoa DL
Nội dung đăng ký Đưa sv lớp 61QTKS-CLC đi tham quan và phỏng vấn thực tập tại khu nghỉ dưỡng Amanoi - Ninh Thuận
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân, Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân