THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sv lớp 61-QTDL đi tham quan thực tế tại Resort Wyndham Garden Cam Ranh

Ngày 02/11/2022
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký Khoa Du lịch
Nội dung đăng ký Đưa sv lớp 61-QTDL đi tham quan thực tế tại Resort Wyndham Garden Cam Ranh
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân