THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa SV K64 NTTS đi tham quan trại tôm giống ở Ninh Thuận - HOÃN

Ngày 27/11/2022
Giờ 19:00
Đơn vị đăng ký TT HTVL & KN
Nội dung đăng ký Đưa SV K64 NTTS đi tham quan trại tôm giống ở Ninh Thuận - HOÃN
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân, Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân