THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa SV K64 ĐĐT tham quan công ty Phong Điện ở Ninh Thuận

Ngày 05/11/2022
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký TT HTVL & KN
Nội dung đăng ký Đưa SV K64 ĐĐT tham quan công ty Phong Điện ở Ninh Thuận
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân, Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân