THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sinh viên 64 KTCK tham quan KCN Suối Dầu - THUÊ XE

Ngày 07/11/2022
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký TT HTVL & KN
Nội dung đăng ký Đưa sinh viên 64 KTCK tham quan KCN Suối Dầu - THUÊ XE
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân